دوشنبه, 29 مرداد 1397

عنوان : مزایده عمومی نوبت اول 11باب مغازه واقع در میدان گندم جدید شهرداری واقع در ورودی شهر
کد خبر : ۲۵۱۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۴۲:۵۵
شهرداری قره ضیاءالدین در نظر دارد به استناد بند 5 مصوبه شماره 20 مورخ 1397/01/20 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری 11 باب مغازه واقع در ميدان گندم جديد شهرداری واقع در ورودي شهر را با شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
   1) شماره مغازه:42 ، مساحت :40مترمربع ، قیمت پایه کارشناسی به ریال : 520,000,000
2) شماره مغازه:43، مساحت ، 40مترمربع، قیمت به کارشناسی به ریال: 520/000/000
3)شماره مغازه: 44 ، مساحت :40مترمربع ، قیمت پایه کارشناسی به ریال : 520/000/000
4) شماره مغازه: 45 ،  مساحت :40مترمربع، قیمت پایه کارشناسی به ریال: 490/000/000
5)  شماره مغازه: 46،مساحت: 40/55 مترمربع ، قیمت پایه کارشناسی به ریال: 490/000/000
6) شماره مغازه: 47، مساحت: 40/85مترمربع ، قیمت پایه کارشناسی به ریال: 490/000/000
7) شماره مغازه: 48 ، مساحت، 40/5مترمربع، قیمت پایه کارشناسی به ریال:450/000/000
8) شماره مغازه: 49، مساحت: 40/15 مترمربع، قیمت پایه کارشناسی به ریال: 450/000/000
9) شماره مغازه: 50 ع مساحت ک 40 مترمربع ، قیمت پایه کارشناسی به ریال: 450/000/000
10)شماره مغازه: 51، مساحت : 40مترمربع ، قیمت کارشناسی به ریال: 450/000/000
11)شماره مغازه: 52، مساحت : 57/2 مترمربع، قیمت کارشناسی به ریال : 470/000/000
12)شماره مغازه: 53، مساحت : 57/2مترمربع ، قیمت پایه کارشناسی به ریال : 470/000/000  
 
 1-نحوه واگذاری: واگذاری به صورت مالکیت مشاعی قطعات به نسبت قدرالسهم از کل عرصه میدان خواهد بود.
2-شرایط متقاضیان: الف-متقاضی باید در حال حاضر از فعالین صنف علافان و گندم فروشان شاغل در سطح شهر بوده و پروانه معتبر مربوطه را داشته باشد. ب-الویت واگذاری با فعالین صنف مربوطه مستقر در محل میدان گندم فعلی می باشد. ج-متقاضیانی که به آنها ملک واگذار می شود متعهد می باشند که حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به ساخت و ساز و خارج نمودن محل فعالیت فعلی از سطح شهر و انتقال آن به محل مورد واگذاری اقدام نماید.
3-متقاضیان بایستی 5 درصد قیمت پایه را بحساب شماره 2034/61 شهرداری (به عنوان سپرده) نزد بانک سپه شعبه قره ضیاءالدین واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ 97/04/23 تا پایان وقت اداری ( تا ساعت 14/45 ) روز چهار شنبه مورخ 97/05/03 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
4- پیشنهادات واصله راس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 97/05/04 در حضور اعضای کمسیون مالی و در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
5- حضور شرکت کنندگان در جلسه کمسیون مالی آزاد است
6-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
7- متقاضیان موظفند شماره مغازه مورد نظر را در بسته پیشنهادی درج نمایند. به پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده های بانکی و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی به دبیرخانه واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- فروش نقدي بوده و برنده بايستي در مهلت تعيين شده مبلغ مربوطه را به حساب شهرداري واريز نمايند در غير اينصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
9- هر گونه مالیات یا حقوق دولتی ناشی از این مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
10- سپرده برندگان اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول در حساب سپرده شهرداری باقی خواهد ماند و برندگان نفر اول موظف هستند در مهلت تعیین شده نسبت به واریز بهای مورد معامله اقدام نمایند در غیراینصورت سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط و با همان شرایط با نفرات بعدی (برندگان دوم و سوم) طبق این بند عمل خواهد شد
حاتمي– شهردار قره ضیاءالدین


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری قره ضیاء الدین میباشد :.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8