دوشنبه, 29 مرداد 1397

عنوان : مزایده نوبت دوم 2 قطعه از زمین های شهرداری واقع در میدان ولایت فقیه و محل صنایع كارگاهی
کد خبر : ۲۵۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۵
شهرداري قره ضياءالدين در قالب بودجه مصوب سال 96وبه استناد بند 1 مصوبه شماره 9 و بند 4 مصوبه شماره 20شوراي اسلامي شهرقره ضياءالدين و نامه شماره 8922 مورخه 96/10/06و نامه شماره 8616 مورخه 96/09/27در نظر دارد تعداد 2 قطعه از زمين هاي شهرداري ، واقع در ميدان ولايت فقيه و محل صنايع كارگاهي ـ را با شرايط ذيل و طبق كروكي مندرج از طريق مزايده كتبي به فروش برساند.
1) مشخصات قطعات مورد فروش : قطعه شماره 1 تجاري به متراژ 95 مترمربع (داراي سند ششدانگ ) از قرار هر متر 120/000/000 ريال و جمعا ً به مبلغ 11/400/000/000 ريال ميباشد . شركت كنندگان در مزايده بايستي براي قطعه شماره يك تجاري
مبلغ 570/000/000ريال به حساب سپرده 2034/61 شهرداري نزد بانك سپه شعبه قره ضياءالدين واريز نمايند.
2) پيشنهاد دهندگان بايستي تقاضاي خود را بر روي پاكت پيشنهادي از تاريخ 97/04/23 لغايت آخر وقت اداري 14:45 دقيقه ظهر روز چهارشنبه مورخه 97/05/03 به همراه فيش واريزي در پاكت لاك و مهر شده ، به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد اخذ نمايند.
3) پيشنهادات واصله راس ساعت 10روز پنج شنبه مورخه 97/05/04 با حضور اعضاء كمسيون مالي در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.
4) حضور شركت كنندگان در جلسه كميسيون مالي آزاد است.
5) شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهاد واصله مختار است.
6) به پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده هاي بانكي و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرردر آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7) هر گونه ماليات يا حقوق دولتي ناشي و هزينه هاي انتشار آگهي از اين مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.
8) اخذ پروانه ساختماني محل مورد معامله به عهده برنده مزايده ميباشد.
9) فروش نقدي بوده و برنده بايستي در مهلت تعيين شده مبلغ مربوطه را به حساب شهرداري واريز نمايند در غير اينصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
10) سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرار داد با نفر اول در حساب سپرده شهرداري باقي و در صورت انصراف نفر اول در مهلت تعين شده سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با همان شرايط با نفر دوم قرار داد عقد خواهد شد در صورت انصراف سپرده واريزي نفر دوم نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و معامله با برنده نفر سوم شهرداري انجام خواهد شد.
شهردار قره ضياءالدين : حاتمي


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری قره ضیاء الدین میباشد :.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8