دوشنبه, 29 مرداد 1397

عنوان : آگهی مزایده نوبت اول تعدادی از مغازه های واقع درپاساژ امام رضا(ع) و روبروی آتش نشانی و سالن ورزشی متعلق به شهرداری واقع درپارك دانشجو
کد خبر : ۲۵۱۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
ساعت : ۱۳:۱۸:۱۱
شهرداري قره ضياءالدين به استناد بند 4 و 5 مصوبه شماره 28 شوراي اسلامي شهرقره ضياءالدين و نامه شماره 3351 مورخه 97/04/11 و نامه شماره 3447 مورخه 97/04/13و نامه شماره 6996 مورخه 97/04/17 در نظر دارد تعداد ي از مغازه هاي واقع در پاساژ امام رضا (ع) و روبروي آتش نشاني و سالن ورزشی متعلق به شهرداری واقع در پارک دانشجو را با شرايط ذيل از طريق مزايده كتبي به اجاره واگذار نمايد. 1
) قيمت پايه اجاره و مبلغ آن بر اساس موقعيت تجاري (مغازه هاي پاساژ از 1/200/000 ريال تا 1/800/000ريال متغير ميباشد) و (براي مغازه هاي روبروي آتش نشاني به ازاي هر دهنه مبلغ 1/000/000 ريال و دهنه نبش 1/500/000 ريال ) و ( برای سالن ورزشی واقع در پارک دانشجو مبلغ 2/500/000ریال ) جهت سالهاي بعد با احتساب نرخ تورم و طبق اعلام بانك مركزي افزايش مي يابد .
2) مدت اجاره سه سال ميباشد.
3) ارائه يك فقره ضمانت نامه يا چك بانكي معتبر ، معادل 5 درصد از قيمت كل اجاره سه سال بابت سپرده شركت در مزايده الزامي است . متقاضیان بایستی 5 درصد قیمت پایه را بحساب شماره 2034/61شهرداری (به عنوان سپرده) نزد بانک سپه شعبه
قره ضیاءالدین واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست کتبی و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته از تاریخ 97/05/13 تا پایان وقت اداری ( تا ساعت 14/45 ) روز چهار شنبه مورخ 97/05/24 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
4) پیشنهادات واصله راس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 97/05/25 در حضور اعضای کمسیون مالی و در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
5) به پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده هاي بانكي و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرردر آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6) هر گونه ماليات يا حقوق دولتي ناشي و هزينه هاي انتشار آگهي از اين مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.
7) شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
8) برنده مزايده موظف است معادل 6 ماه اجاره را بابت رهن به حساب شهرداري واريز نمايند ، ساير اطلاعات و جزئيات مزايده در اسناد مزايده مندرج است .
9) سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرار داد با نفر اول در حساب سپرده شهرداري باقي و در صورت انصراف نفر اول در مهلت تعين شده سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با همان شرايط با نفر دوم قرار داد عقد خواهد شد در صورت انصراف سپرده واريزي نفر دوم نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و معامله با برنده نفر سوم شهرداري انجام خواهد شد.
شهردار قره ضياءالدين : حاتمي


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری قره ضیاء الدین میباشد :.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8