دوشنبه, 29 مرداد 1397

    /  2
عنوان : آگهی مزایده نوبت دوم تعداد 2 قطعه از زمین های شهرداری ، واقع در كوی فاضل آباد ـ بن بست ده متری
کد خبر : ۲۵۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
ساعت : ۱۳:۴۰:۳۰
شهرداري قره ضياءالدين در قالب بودجه مصوب سال 95وبه استناد بند 3 مصوبه شماره 107 شوراي اسلامي شهرقره ضياءالدين و نامه شماره 6562 مورخه 95/11/24در نظر دارد تعداد 2 قطعه از زمين هاي شهرداري ، واقع در كوي فاضل آباد ـ بن بست ده متري ـ از قطعات وراث صادق نژاد را با شرايط ذيل و طبق كروكي مندرج از طريق مزايده كتبي به فروش برساند.
1) مشخصات قطعات مورد فروش : قطعه شماره 50 به متراژ 151 مترمربع از قرار هر متر 1/000/000 ريال و جمعا ً به مبلغ 151/000/000 ريال ميباشد .
قطعه شماره 50/1 به متراژ 151 مترمربع از قرار هر متر 1/000/000ريال و جمعا ً به مبلغ 151/000/000ريال ميباشد.
2) شركت كنندگان در مزايده بايستي براي هر كدام از قطعات مورد نظر در خواستي مبلغ 10/000/000 ريال به حساب سپرده 2034/61 شهرداري نزد بانك سپه شعبه قره ضياءالدين واريز نمايند.
3) پيشنهاد دهندگان بايستي تقاضاي خود را بر روي پاكت پيشنهادي از تاريخ 97/05/13 لغايت آخر وقت اداري 14:45 دقيقه ظهر روزچهار شنبه مورخه 97/05/24به همراه فيش واريزي در پاكت لاك و مهر شده ، به دبير خانه شهرداري تحويل و رسيد اخذ نمايند.
4) پيشنهادات واصله راس ساعت 10روز پنجشنبه مورخه 97/05/25 با حضور اعضاء كمسيون مالي در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.
5) حضور شركت كنندگان در جلسه كميسيون مالي آزاد است.
6) شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهاد واصله مختار است.
7) به پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده هاي بانكي و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرردر آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8) هر گونه ماليات يا حقوق دولتي ناشي و هزينه هاي انتشار آگهي از اين مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.
9) اخذ پروانه ساختماني محل مورد معامله به عهده برنده مزايده ميباشد.
10) فروش نقدي بوده و برنده بايستي در مهلت تعيين شده مبلغ مربوطه را به حساب شهرداري واريز نمايند در غير اينصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.
11) سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرار داد با نفر اول در حساب سپرده شهرداري باقي و در صورت انصراف نفر اول در مهلت تعين شده سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با همان شرايط با نفر دوم قرار داد عقد خواهد شد در صورت انصراف سپرده واريزي نفر دوم نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و معامله با برنده نفر سوم شهرداري انجام خواهد شد.
شهردار قره ضياءالدين : حاتمي


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری قره ضیاء الدین میباشد :.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8