پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397

منوی اصلی سایت


منشور اخلاقی شهرداری


خدمتگزاران شهرداری تمامی همت خود را در راستای رضایتمندی شهروندان عزیز به کار خواهند برد ، لذا خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی زیر می دانند:

به موقع در محل کار حضور یافته و نسبت به همکاران و ارباب رجوع با خوشرویی و متانت رفتار شود

جهت جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع صحبت ها و خواسته های آنان را به دقت گوش داده و سپس راهنمایی لازم و مقتضی صورت پذیرد

ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت ، انصاف و بدون تبعیض انجام پذیرد

وظایف محوله در راستای اهداف شهرداری و منطبق با قوانین و مقررات ، همراه با نظم ، دقت ، سرعت و با رعایت سلسله مراتب ادارب صورت پذیرد

از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و ... خودداری گردد

فعالیتها بر اساس دستورالعملها و بخشنامه ها انجام ، و از اعمال سلیقه های شخصی پرهیر شود

مسئولیت پذیری و رعایت وجدان کاری در راستای اهداف شهرداری صورت پذیرد

ضمن حفظ رازداری ، از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت و خبر چینی جدا خودداری شود

تعمیدات و ملزومات اداری به صورت دقیق و منظم استقرار یابند و از اسراف و مصرف بیهوده جدا خودداری شود . ضمنا صرفه جویی در استفاده از اموال رعایت شود

از استعمال دخانیات به ویژه در ساختمان و دفتر کار پرهیز شود

ستاد اجرایی طرح تکریم ورضایت ارباب رجوع شهرداری   

 

 دریافت منشور.pdf


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8