پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397

منوی اصلی سایت


فرم بازدید از مرحله پایانکار

Field661 : Control's styles have not been set correctly
  
  شماره  
  تاریخ  1397/09/24
  برگه بازدید از مرحله پایانکار
  
  
  1-نوع درخواست:          
            
  2 - نام مالک یا وکیل:    شماره فیش بازدید:    ادرس و شماره تلفن محل سکونت:  آدرس
  مساحت عرصه :          تلفن
   پلاک :          
   قولنامه :          
            
  3-مجوز تفکیک :    شماره/ تاریخ پروانه:  /    
            
            
  4-وضعیت زمین:    شماره/ تاریخ پایان کار:   /    
  شماره گواهی تأیید زیربنا:          
            
  5-آخرین مجوز خدماتی اخذ شده:          
  نوع گواهی:          
  کد نوسازی و ممیزی محل :          
            
  6-مشخصات ملک:    با سند /گواهی/پروانه      
  شمال      متر به        
    متر به        
            
  جنوبا   متر به        
    متر به        
            
  شرقا   متر به        
    متر به        
            
  غربا  متربه        
    متر به        
            
  7-مساحت عرصه موجود    مساحت عرصه مطابق    سند :  
  مساحت پس از اصلاح :    میزان کسری عرصه      
            
  8-نوع کاربری مجاز    کاربری فعلی شده :    مغایرت :  
  مساحت مجاز :    مساحت استفاده شده :    مغایرت :  
            
  9-محل مجاز احداث ساختمان :    محل احداث شده :    مغایرت :  
  میزان تراکم مجاز :    تراکم موجود :    مغایرت :  
            
  10- نوع سازه:          
            
   11- عرض معبر مجاز مطابق طرح هادی :    عرض معبر موجود     مغایرت :  
  میزان تعریض :          
            
  12- تاریخ احداث بنا :    قدمت    نمای ساختمان :  
  مرحله ساختمان          
            
  13- وضعیت ساختمان جهت صدور پایان کار:          
            
  14- پارکینگ:          
            
  15- ساخت در طبقه  :    زیر زمین   متر مربع  پیلوت  متر مربع 
  همکف :    تجاری     متر مربع     
    مسکونی     متر مربع     
   اول  :   متر مربع        
   دوم :   متر مربع        
   سوم :  متر مربع        
  چهارم :  متر مربع        
            
  16- عرض حیات خلوت :   متر  طول حیاط خلوت  :  متر  مساحت حیاط خلوت   متر مربع
  حیاط خلوت مطابق ضوابط شهرسازی          
            
  17- بالکن یا پیش آمدگی:    مساحت پیش آمدگی   متر مربع  مساحت پیش آمدگی غیر مجاز   متر مربع
            
  18-استحکام فنی ساختمان در چه حدی می باشد:            
            
  19- گزارش: ( خلاصه بازدید و اعلام مغایرت مأمور بازدید )      
        
  20- کروکی محل همراه گذرها و گذر اصلی با نام گذر و همسایه ها  
    
  
  
  نظریه باز بینی ضوابط شهرسازی          
  وضعیت جداول مقابل ساختمان:          
  وضعیت نخاله:           
  وضعیت کانال فاضلاب:          
  ارجاع به کمیسیون ماده 100:           
  نوع تخلف ساختمانی:          
  ارسال

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8