پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 24 آذر 1397

منوی اصلی سایت


  
      
   تاریخ :  1397/09/24
   شماره :  1429559200
    فرم درخواست پروانه ساختمان  
      
  
   شهرداری محترم  
   منطقه  
  پیوست  
   اینجانب (نام و نام خانوادگی)    فرزند     دارای شماره شناسنامه   
  که ساکن خیابان      کوچه     پلاک     کد پستی  
   منزل    هستم و در نظر دارم در ملک با پلاک ثبتی شماره      بخش   
   قطعه    واقع در خیابان     کوچه     به مساحت     مترمربع
  که محل آن بر روی     یا شماره کد نقشه هوایی     پیوست مشخص و به امضاء اینجانب از نظر صحت موقعیت رسیده است و   
  ابعاد و مشخصات فعلی آن طبق فتوکپی    ضمیمه به شرح ذیل
   شمالآ به طول    متر به    شرقآ به طول    متر به  
  جنوبآ به طول    متر به    غربآ به طول    متر به  
  و وضعیت فعلی آن    با زیربنای    متر مربع   
  دارای کد نوساز    می باشد تقاضای مجوز برای:
  
  خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور پروانه اقدام لازم معمول گردد ضمن معرفی مهندس ناظر    
  دارای پروانه اشتغال شماره    متعهد می شوم که کلیه مفاد مقرر شده در پروانه صادره را رعایت نمایم.
  محل امضاء وکیل قانونی با اسم و آدرس و تلفن    محل امضاء مالک  
  مدارک پیوست برگ درخواست به شرح ذیل است
  1. یک برگ نقشه یا کروکی تأیید شده موقعیت محل ملک با امضاء و تأیید مالک  
  2. یک نسخه فتوکپی مصدق سند مالکیت  
  3. یک ننسخه فتوکپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی او  
  4. یک نسخه فتوکپی وکالتنامه رسمی وکیل قانونی  
  5. برگ مفاصا حساب نوسازی درصورت وجود ........ در ملک  
  6. برگ گواهی عدم استفاده از مواد 6 و 8 قانون  
  
  7. یک نسخه فتوکپی پروانه ساختمانی قبلی یا گواهی پایان کار و یا عدم خلاف درصورت وجود ساختمان در زمین
  
    
  ارسال

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8