دوشنبه, 24 خرداد 1400
  • ساعت : ۷:۵۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ 
  • کد خبر : ۲۵۲۲
    /  2
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای نوبت دوم اجرای عملیات قیر پاشی ، لكه گیری ، آسفالت ریزی دستی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0